Friday, October 22, 2021

15 on 20-on 25-on 30 off 35 on 40 on 45 on 50 on 55 on 60 on 65 on 70 on o70 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,27 cm
77 Koi - Makassar
Handling: Sampara - Maros

Kohaku,27 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi - Makassar

Kohaku,30 cm
Arie Prabowo - Makassar
Handling: Arie Prabowo - Makassar

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,27 cm
Ahmadyadi - Sidrap
Handling: Rama - Sidrap

Taisho Sanshoku,27 cm
Family Fish Farm - Makassar
Handling: 3F - Makassar

Taisho Sanshoku,26 cm
Family Fish Farm - Makassar
Handling: 3F - Makassar

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,26 cm
Amirullah - Kolaka
Handling: Istana Koi - Makassar

Showa Sanshoku,29 cm
Kasman - Makassar
Handling: Bintang Koi - Makassar

Showa Sanshoku,26 cm
Hoa Istana Koi - Makassar
Handling: Istana Koi - Makassar

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,26 cm
Alex Tungadi - Makassar
Handling: Haruna - Makassar

Shiro Utsuri,27 cm
Wawan (Adam Koi) - Makassar
Handling: MKC - Makassar

 

 

koromo goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo/Goshiki,26 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi - Makassar

Koromo/Goshiki,30 cm
Family Fish Farm - Makassar
Handling: 3F - Makassar

Koromo/Goshiki,27 cm
HBR - Makassar
Handling: HBR - Makassar

  

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,30 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi - Makassar

Kinginrin A,27 cm
Nur Amin - Gowa
Handling: Koke Koi - Makassar

 

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,29 cm
HBR - Makassar
Handling: HBR - Makassar

Hikari Moyomono,28 cm
Rappocini Koi - Makassar
Handling: Rappocini Koi - Makassar

 

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,27 cm
Wawan (Adam Koi) - Makassar
Handling: MKC - Makassar

Kawarimono,30 cm
Family Fish Farm - Makassar
Handling: 3F - Makassar

 

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,27 cm
Bonsu Koi - Makassar
Handling: Haruna - Makassar

   

 

hiki bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

  

shusui asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui/Asagi,27 cm
HBR - Makassar
Handling: HBR - Makassar

   

  

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,27 cm
Bonsu Koi - Makassar
Handling: Haruna - Makassar

Tancho,30 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi - Makassar

Tancho,27 cm
Amirullah - Kolaka
Handling: Istana Koi - Makassar