Friday, October 22, 2021

15 on 20 off 25 on 30 on 35 on 40 on 45 on 50 on 55 on 60 on 65 on 70 on o70 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,19 cm
Andi Abo - Sinjai
Handling: Koke Koi - Makassar

Kohaku,18 cm
Rwyhan Koi - Makassar
Handling: Koke Koi - Makassar

Kohaku,19 cm
Rwyhan Koi - Makassar
Handling: Koke Koi - Makassar

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,20 cm
HBR - Makassar
Handling: HBR - Makassar

Taisho Sanshoku,19 cm
HBR - Makassar
Handling: HBR - Makassar

Taisho Sanshoku,17 cm
77 Koi - Makassar
Handling: Sampara - Maros

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,18 cm
HBR - Makassar
Handling: HBR - Makassar

Showa Sanshoku,17 cm
HBR - Makassar
Handling: HBR - Makassar

Showa Sanshoku,18 cm
77 Koi - Makassar
Handling: Sampara - Maros

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,20 cm
Rappocini Koi - Makassar
Handling: Rappocini Koi - Makassar

Shiro Utsuri,18 cm
HBR - Makassar
Handling: HBR - Makassar

Shiro Utsuri,17 cm
HBR - Makassar
Handling: HBR - Makassar

 

koromo goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo/Goshiki,20 cm
Family Fish Farm - Makassar
Handling: 3F - Makassar

Koromo/Goshiki,20 cm
Nasrul - Makassar
Handling: Nasrul - Makassar

 

  

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
     

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,17 cm
77 Koi - Makassar
Handling: Sampara - Maros

Hikari Moyomono,18 cm
HBR - Makassar
Handling: HBR - Makassar

Hikari Moyomono,19 cm
HBR - Makassar
Handling: HBR - Makassar

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,19 cm
HBR - Makassar
Handling: HBR - Makassar

Kawarimono,20 cm
HBR - Makassar
Handling: HBR - Makassar

Kawarimono,17 cm
Riri - Sidrap
Handling: Rama - Sidrap

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,20 cm
Rwyhan Koi - Makassar
Handling: Koke Koi - Makassar

Doitsu,18 cm
Ahyar - Sidrap
Handling: Rama - Sidrap

Doitsu,19 cm
Rudi - Sidrap
Handling: Rama - Sidrap

 

hiki bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono/Bekko,19 cm
Gilbert - Makassar
Handling: Cendrawasih Koi - Makassar

 

 

 

shusui asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui/Asagi,17 cm
Samsu Alam - Makassar
Handling: Istana Koi - Makassar

Shusui/Asagi,19 cm
Arisha Prabowo - Makassar
Handling: Arie Prabowo - Makassar

Shusui/Asagi,18 cm
Antang Koi - Makassar
Handling: Antang Koi - Makassar

  

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,17 cm
HBR - Makassar
Handling: HBR - Makassar

   

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Mujimono,20 cm
HBR - Makassar
Handling: HBR - Makassar

Hikari Mujimono,20 cm
HBR - Makassar
Handling: HBR - Makassar

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,19 cm
HBR - Makassar
Handling: HBR - Makassar

Tancho,18 cm
Rappocini Koi - Makassar
Handling: Rappocini Koi - Makassar

Tancho,17 cm
HBR - Makassar
Handling: HBR - Makassar